GRUPA AA

Grupa AA to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć przestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją  lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej  osiągnięciu.

Grupa AA nie jest stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdzięcza duchownym różnych wyznań, którzy od samych początków wspólnoty, sięgających 1935 roku, okazują jej przyjaźń i wsparcie. Źródłem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie i tolerancja – zrozumienie możliwości i ograniczeń AA, jako wspólnoty oraz tolerancja dla słabości jej uczestników, mężczyzn i kobiet, których  aspiracje duchowe mogą przewyższać ich ludzkie  zdolności.

JAK DZIAŁA AA?

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób  i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników. Dwanaście Kroków,  jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają   uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Obecnie AA liczy około dwóch milionów członków, tworzących ponad 100 000 grup, które   działają w ponad 150 krajach.

JAK WYGLĄDAJĄ MITYNGI AA?

Mityngi AA prowadzone są przez autonomiczne grupy na całym świecie. Jest wiele odmian mityngów, ale zasadniczo dzielą się one na dwa rodzaje: mityngi zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla alkoholików oraz mityngi otwarte, w których uczestniczyć może każdy. Mityngi zamknięte stwarzają uczestnikom możliwość nieskrępowanego dzielenia się osobistymi doświadczeniami, a także praktycznego stosowania zasad AA dla zachowania trzeźwości w ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin.

Osoby niebędące alkoholikami, które po raz pierwszy uczestniczą w mityngu AA, są często zaskoczone słysząc, z jakim humorem niektórzy uczestnicy wspólnoty opowiadają o swych doświadczeniach z czasów picia. Wypowiedzi bardzo różnią się między sobą – jedne mogą nie  zawierać żadnych akcentów religijnych, podczas gdy inne mogą być przesycone głęboką religijnością.

Trzeba podkreślić, że każdy wypowiada się wyłącznie w swoim własnym imieniu, nie zaś w imieniu całego AA. Wszystkich łączy jednak wspólne pragnienie umocnienia własnej trzeźwości przez dzielenie się nią z innymi.

Większość uczestników AA przekonała się, że regularne uczestnictwo w mityngach jest niezbędne dla utrzymania trzeźwości. Nowych członków zachęca się, aby brali udział w mityngach tak często, jak to tylko możliwe.

Wielu uczestników opowiada, że krąg ich znajomych z AA znacznie sie poszerzył w wyniku nieformalnych rozmów przy kawie,  odbywających się przed mityngami i po zakończeniu.

CZY DUCHOWNI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MITYNGACH AA?

Duchowni są jak najmilej widziani na wszystkich mityngach otwartych, zarówno „spikerskich” jak i „zwykłych”.

DLACZEGO TAK ZNACZNĄ WAGĘ PRZYKŁADA SIĘ DO ANIMOWOŚCI?

Podkreślając równość wszystkich uczestników AA – jedność tworzy wspólną więź, której zawdzięczają oni swe trzeźwienie- anonimowość stanowi duchową podstawę wspólnoty. Na poziomie życia osobistego anonimowość chroni wszystkich uczestników AA przed  ujawnieniem ich tożsamości, jako alkoholików poza czasem i miejscem mityngów, co stanowi  gwarancję bezpieczeństwa szczególnie istotną dla nowo wstępujących. Każdy ma jednak swobodę ujawnienia, że jest trzeźwiejącym alkoholikiem, w indywidualnych kontaktach z ludźmi zdrowymi, a także z tymi, których podejrzewa, że mogą mieć problem alkoholowy. W tym przypadku otwartość może ułatwiać niesienie przesłania AA.

CZY PROGRAM AA OPIERA SIĘ NA WIERZE RELIGIJNEJ?

Gdy alkoholicy zwracają się do wspólnoty o pomoc, nikt ich nie pyta o przekonania religijne. Program zdrowienia AA jest oparty na pewnych wartościach duchowych, jednak poszczególni uczestnicy maja swobodę interpretacji tych wartości zgodnie z własnymi zapatrywaniami, jak również wolno im nie zajmować się w ogóle tą kwestią. Większość uczestników jeszcze przed przystąpieniem do AA przyznała, że nie potrafi  kontrolować swojego picia – to alkohol przejął kontrolę nad ich życiem. Doświadczenie AA wskazuje, że aby przestać pić i utrzymać trzeźwość, alkoholicy potrzebują akceptacji i poddania się istocie czy sile duchowej, którą uznają za większą od nich samych. Niektórzy Siłę Wyższą upatrują w grupie AA; niektórzy widzą ją w Bogu – jakkolwiek go pojmują; inni przyjmują własne, zupełnie odmienne wyobrażenia. Wielu alkoholików przy pierwszym zetknięciu z AA odnosi się z rezerwą wobec istnienia Siły Większej od nich samych – w jakimkolwiek rozumieniu. Doświadczenie pokazuje jednak, że jeśli zachowują otwartą postawę wobec tej kwestii i systematycznie uczestniczą w mityngach AA, znajdą w końcu własne rozwiązanie tego tak bardzo osobistego problemu.

CZY PROGRAM AA NAKAZUJE MODLITWĘ?

Niektóre mityngi AA kończą się wspólnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej. Inne stosują Modlitwę:

O Pogodę Ducha:

Boże, Użycz Mi Pogody Ducha,

Abym Godził Się Z Tym, Czego Nie Mogę Zmienić.

Odwagi, Abym Zmieniał To, Co Mogę Zmienić

I Mądrości, Abym Odróżniał Jedno Od Drugiego.

DLACZEGO DUCHOWNI INTERESUJĄ SIĘ AA?

Duchowni są często pierwszymi osobami, do których czynni alkoholicy zwracają się po pomoc i zrozumienie i przed którymi otwarcie przyznają się do swojej choroby. W istocie wielu alkoholików oczekuje od duchownych porady duchowej zarówno przed przystąpieniem do AA, jak i później.

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy

Chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Przemyśl, zastanów się, przyjdź, czekamy na Ciebie . Każda nowa osoba mająca szczerą wolę zaprzestania picia, ale także osoby pragnące wspomóc swych bliskich w walce z chorobą alkoholową są  mile widziane.

Każdy z nas zasługuje by kochać i być kochanym.

Zapraszamy.

Anonimowi  Alkoholicy

„W Rękach Boga Ciemna Strona Jest Największą Wartością, Jaką Posiadasz”
„Zaufanie Bogu I Uporządkowanie Własnego Życia”

Świadectwa Anonimowych Alkoholików