pobrane

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski.

Została reaktywowana 10 października 1990 roku.

Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Parafialny Zespół Caritas w każdy wtorek w godz. 14:00 – 16:00 przyjmuje zainteresowanych

Od dnia 03 stycznia 2006 r. Caritas Diecezji Gliwickiej posiada status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000247809

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy – zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego.

Niniejszym zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o skorzystanie z możliwości odpisu 1% dla Caritas Diecezji Gliwickiej.

PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU NA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

POMAGASZ BIEDNYM

Caritas Parafii św. Bartłomieja w obecnej formie istnieje od lutego 2002 roku. W swojej działalności statutowej na pierwszym miejscu stawia człowieka potrzebującego, zgodnie z ewangeliczną misją: „Coście uczynili jednemu z tych moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Podczas pierwszego, założycielskiego spotkania zwrócono uwagę na to, iż w dobie intensywnych przemian coraz więcej osób z naszej parafii dotyka problem biedy. Dlatego założona grupa, ma pomagać wszystkim tym, których dotknęło to bolesne doświadczenie, a którego swoistymi znakami są: bezradność,  nieumiejętność radzenia sobie ze zmieniającą się sytuacją. Od samego początku idea niesienia pomocy innym zyskała pozytywny odbiór wspólnoty parafialnej.

Comiesięczne ofiary składane do puszek Caritas  pozwoliły nam na podjęcie szerokiego obszaru pomocy najbardziej potrzebującym. Naszą pomocą szczególnie objęliśmy dzieci z najuboższych rodzin – rodzin wielodzietnych.

Każdego roku w czasie letnich wakacji organizowaliśmy dla ok. 45 dzieci jednodniowy wyjazd. Po przyjeździe okazywało się, iż był to niejednokrotnie jedyny wakacyjny wyjazd.

Nasza pomoc dzieciom dotyczy także potrzeb edukacyjnych. Rokrocznie pomagamy w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Docieramy także do ludzi chorych i starszych – pomagając w zakupie leków.

W Światowym Dniu Chorych – 11 lutego po mszy św. organizowane jest spotkanie, gdzie seniorzy mogą porozmawiać, popatrzeć na siebie, nacieszyć się swoją obecnością i poczuć, że nie są sami, a także, że są najcenniejszą częścią naszej wspólnoty parafialnej.

Nie zapominamy także o dzieciach, osobach chorych i samotnych w dzień Świętego Mikołaja, a także w okresie bożonarodzeniowym obdarowując ich przygotowanymi paczkami.

Zakres działalności Caritas obejmuje również aspekt duchowy, polegający m.in. na życzliwej rozmowie z potrzebującym pomocy, udzieleniu dobrej rady i pociechy.

Ale najważniejszym czynnikiem w działalności Caritas Parafii, to nade wszystko sami wolontariusze, którzy bezinteresownie angażują się w dzieło niesienia pomocy bliźniemu i szerzenia miłości miłosiernej na wzór cnót ewangelicznych.

STATUT

PARAFIALNEGO ZESPOŁU „CARITAS”

DLA PARAFII

DIECEZJI GLIWICKIEJ

 

            Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Gliwickiej zatwierdzonym przez Biskupa Gliwickiego w dniu 10 lipca 1992 r. oraz   w   oparciu   o   Instrukcję   Konferencji   Episkopatu  Polski

„O pracy charytatywnej w parafiach” z dnia 19 listopada 1986 r., nadaje się niniejszy Statut dla Parafialnych Zespołów „Caritas” dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.

ROZDZIAŁ I.

 

POWOŁANIE I SIEDZIBA

 

Art. 1

1.1. Parafialny Zespół „Caritas” (zwany dalej Caritas Parafii) jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Gliwickiej. Caritas Parafii realizuje, w ramach posiadanych możliwości i środków, inicjatywy i zadania stawiane przez Caritas Diecezji   Gliwickiej.

 1.2. Caritas Parafii dla poszczególnych parafii powołuje Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej na wniosek miejscowego proboszcza.

1.3. Siedzibą Caritas Parafii jest siedziba właściwej parafii objętej jej działalnością.

 1.4. O powołaniu Caritas Parafii, Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej w terminie 14 dni informuje na piśmie Biskupa Gliwickiego.

 

Art. 2

2.1. Caritas Parafii korzysta w swojej działalności z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię (Kan.515 3) oraz działa w ramach Caritas Diecezji Gliwickiej jako osoby prawnej – zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Caritas Parafii posiada odrębny rachunek bankowy (subkonto), na którym gromadzi środki dla realizacji własnych celów statutowych i celów statutowych Caritas Diecezji Gliwickiej.

ROZDZIAŁ II.

ZADANIA I CELE

 

Art. 3

3.1. Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

3.1.1. Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

 1. a) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
 2. b) przygotowywanie akcji charytatywnych,
 3. c) uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.

3.1.2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.

 3.1.3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

 1. a) osobom chorym,   w    podeszłym   wieku i niepełnosprawnym,
 1. b) rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
 2. c) dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
 3. d) osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

3.2. Caritas Parafii otacza opieką i podejmuje współpracę ze znajdującymi się lub działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi, np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Caritas Parafii wspiera organizacyjnie i finansowo tworzenie takich placówek.

3.3. Caritas Parafii po uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji Gliwickiej może podjąć współpracę z podmiotami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej i społecznej, a także z organizacjami   społecznymi   o   charakterze charytatywnym  i opiekuńczym – przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej inspiracji.

ROZDZIAŁ III.

ŚRODKI MATERIALNE

 

Art. 4

 4.1. Caritas Parafii czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

            4.1.1. zbiórek do odpowiednio oznaczonych skarbonek,

        4.1.2. kolekt i zbiórek do puszek przed kościołem w dniach wyznaczonych przez Biskupa  Gliwickiego,

            4.1.3. ofiar zbieranych w terminach zgodnie ze zwyczajami diecezji lub parafii,

            4.1.4. dochodów z imprez organizowanych dla celów   statutowych Caritas,

            4.1.5. ofiar pieniężnych i w naturze,

            4.1.6. subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych i/lub samorządowych,

            4.1.7. darowizn, spadków i zapisów,

            4.1.8. funduszy parafialnych,

            4.1.9. innych źródeł zgodnie z praktyką diecezjalną..

 4.2.  Zgody Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej wymaga zaciąganie na rzecz Caritas Parafii zobowiązań w postaci: kredytów, pożyczek, jak również udzielania poręczeń lub gwarancji oraz prowadzenie w ramach Caritas Parafii działalności gospodarczej.

4.3. Caritas Diecezji Gliwickiej nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięte na rzecz Caritas Parafii zobowiązania o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Art. 5

5.1. Osoba odpowiedzialna w Caritas Parafii za finanse przesyła miesięczne sprawozdania finansowe do Caritas Diecezji Gliwickiej. W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku należy przesłać w imieniu Caritas Parafii pełne sprawozdanie finansowe roczne do Caritas Diecezji Gliwickiej.

5.2. Komisja Rewizyjna Caritas Diecezji Gliwickiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas Parafii z czego składa coroczne sprawozdanie Biskupowi Gliwickiemu.

 

ROZDZIAŁ IV.

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

Art. 6

 6.1. Caritas Parafii prowadzi następującą dokumentację działalności:

 1. a) kartoteki osób potrzebujących pomocy,
 2. b) ewidencję otrzymanych darów i ofiar,
 3. c) ewidencję wydatków,
 4. d) kartoteki zadeklarowanych ofiar pieniężnych i usług oraz inne księgi nakazane Diecezjalnym Regulaminem Charytatywnym,
 5. e) protokoły zebrań Zarządu i Walnych Zebrań Członków Caritas Parafii,
 6. f) kronikę Caritas Parafii.

6.2. Dokumentacja Caritas Parafii pozostaje do wglądu Przewodniczącego i Zarządu Caritas Parafii, Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Biskupa Diecezjalnego lub wyznaczonej przez niego osoby. Powyższe nie narusza normy z art. 5 ust. 2 niniejszego Statutu.

6.3. W przypadku prowadzenia przez Caritas Parafii działalności podlegającej opodatkowaniu na mocy obowiązującego prawa, proboszcz parafii jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z odpowiednich ustaw i innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V.

 WŁADZE CARITAS PARAFII I ICH ORGANIZACJA

Art.7.

7.1. Władzami Caritas Parafii są:

            7.1.1. Przewodniczący Caritas Parafii,

            7.1.2. Zarząd Caritas Parafii,

            7.1.3. Walne Zebranie Członków Caritas Parafii.

 

7.2. Przewodniczącym Caritas Parafii jest proboszcz lub jego pełnomocnik. Przewodniczący odpowiada za sprawy Caritas Parafii przed Biskupem Gliwickim.

7.3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

            7.3.1. propagowanie celów Caritas Parafii,

            7.3.2. zatwierdzanie planów działalności,

            7.3.3. nadzór nad działalnością Zarządu Caritas Parafii,

           7.3.4. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami,

            7.3.5. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków Caritas Parafii o odwołanie Zarządu.

 

7.4. Do składania wiążących dla Caritas Parafii oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym w stosunku do władz i osób trzecich upoważniony jest Przewodniczący Caritas Parafii lub jego pełnomocnik ustanowiony za zgodą Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej.

 

Art. 8.

8.1. Zarząd Caritas Parafii składa się z 3 do 5 osób członków Caritas Parafii, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić Przewodniczący Caritas Parafii.

8.2. Walne Zebranie Członków Caritas Parafii wybierając członków Zarządu Caritas Parafii powinno przede wszystkim brać pod uwagę kwalifikacje religijno-moralne kandydatów. Wybranych Członków Zarządu zatwierdza Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej.

8.3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika.

8.4. Zarząd powoływany jest na trzy lata. Te same osoby po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrane. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Caritas Parafii, na którym dokonuje się wyboru Zarządu na następną kadencję.

8.5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, a w razie szczególnej potrzeby mogą być zatrudnieni przez Parafię lub Caritas Diecezji Gliwckiej. Zatrudnienie członka Zarządu przez Caritas Diecezji Gliwickiej wymaga zgody Przewodniczącego Caritas Parafii.

8.6. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Caritas Parafii.

Art. 9.

9.1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

            9.1.1. kierowanie sprawami Caritas Parafii,

            9.1.2. rozporządzanie środkami materialnymi będącymi w  dyspozycji Caritas Parafii,

            9.1.3. ścisła współpraca z Zarządem Caritas Diecezji Gliwickiej,

            9.1.4. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania  Członków Caritas Parafii.

9.2. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Caritas Parafii informuje się w sposób zwyczajowo ustalony w danej parafii dla ogłoszeń duszpasterskich z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Art. 10.

10.1. Walne Zebranie Członków Caritas Parafii odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Prawidłowo zwołane Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczy Przewodniczący Caritas Parafii.

10.2. Walne Zebranie Członków może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Caritas Parafii, a w szczególności:

            10.2.1. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu,

            10.2.2. rozstrzyga wnioski członków Caritas Parafii,

            10.2.3. wybiera członków Zarządu,

            10.2.4. wnioskuje do Biskupa Gliwickiego o rozwiązanie  Caritas Parafii. Podjęcie uchwały w tej sprawie  wymaga zgody większości spośród 3/4 członków Caritas Parafii uprawnionych do głosowania.

10.3. Wszyscy członkowie mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw personalnych.

ROZDZIAŁ VI.

CZŁONKOSTWO W CARITAS PARAFII

Art. 11.

11.1. Członkami Caritas Parafii mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

11.2. Członkowie dzielą się na:

            11.2.1. charytatywnych pracowników honorowych – pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego,

            11.2.2. charytatywnych pracowników etatowych – poświęcają oni swój czas dla spełnienia zleconego im przez Przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są za to wynagradzani,

            11.2.3. członków wspierających – ofiarują oni swoją modlitwę i cierpienia lub zadeklarowane wsparcie finansowe czy materialne na działalność statutową Caritas Parafii.

11.3. Członkostwo w Caritas Parafii zatwierdza się wydaniem legitymacji Członka Caritas Parafii. Legitymacja jest ważna jeden rok.

11.4. Członkowie Caritas Parafii współpracujący za pośrednictwem proboszcza z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość współpracy w dziele charytatywnym.

11.5. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii członkowi Caritas Parafii nie wolno udzielać nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

ROZDZIAŁ VII.

FORMACJA CHARYTATYWNA CZŁONKÓW

Art. 12.

12.1. Zwyczajne zebrania członków Caritas Parafii odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu lub w innych terminach wyznaczonych przez Diecezjalny Regulamin Charytatywny. Tematyka zwyczajnych zebrań obejmuje:

            12.1.1. formację religijną,

            12.1.2. formację metodyczno-dydaktyczną,

            12.1.3. sprawy organizacyjne i bieżące,

            12.1.4. wolne wnioski

12.2. Członkowie Caritas Parafii mają obowiązek troszczenia się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie charytatywnej celem doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.

ROZDZIAŁ VIII.

ROZWIĄZANIE CARITAS PARAFII

Art. 13.

13.1. Caritas Parafii może rozwiązać tylko Biskup Gliwicki:

            13.1.1. z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej,

       13.1.2. na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji – po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Caritas Parafii,

            13.1.3. na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków  Caritas Parafii  – po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Caritas Parafii i Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej.

13.2. Majątek rozwiązanej Caritas Parafii przechodzi na własność parafii lub Caritas Diecezji Gliwickiej. Decyzję o przeznaczeniu środków materialnych podejmuje Biskup Gliwicki.

ROZDZIAŁ IX.

SYMBOLE I ŚWIĘTA

 

Art. 14.

14.1. Caritas Parafii używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego Caritas Parafii i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, z potrójnymi, falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas” wpisanymi w stylizowany symbol serca.

14.2. Świętem patronalnym Caritas Parafii jest dzień liturgicznego wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego 17 czerwca.

ROZDZIAŁ X.

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 15.

 

15.1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Statutu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Biskupa Gliwickiego.

15.2. Niniejszy Statut obowiązuje wszystkie Caritas Parafii na terenie Diecezji Gliwickiej. Ewentualne odstępstwa od postanowień Statutu są dopuszczalne dla poszczególnych Caritas Parafii za zgodą Biskupa Gliwickiego i winny zostać szczegółowo określone w dekrecie erekcyjnym Caritas Parafii.

15.3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Gliwickiego.

Powyższy statut zatwierdzam:

                                                                       /+ Jan Wieczorek/

                                                                       Biskup Gliwicki