ihs-_herb-jezuitc3b3w-logo_upload-wikimedia-orgWprowadzenie

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach ludzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowali w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalności społecznej oraz dobroczynnej. Przynależenie do nich nie zależało od statusu społecznego. Bractwa świeckich poprzez modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywianiu życia religijnego w lokalnych społecznościach oraz angażowały się w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne. Posiadały one własną administrację, a cele i całokształt ich działalności określały specjalne statuty.

Na Śląsku bractwa zakładano już w połowie XIII wieku, jednak największy ich rozkwit przypadł na lata potrydenckiej reformy Kościoła. Na początku XVIII wieku w 122 miejscowościach Śląska działało aż 208 bractw. Do 1810 roku – kiedy to dekretem królewskim skasowano wszystkie bractwa i ich majątki – na terenie dzisiejszej diecezji gliwickiej istniały bractwa min.: w Gliwicach, Łabędach, Ostropie, Sośnicowicach, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Toszku i Tworogu. Od 1517 roku działało przy kościele farnym pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach Bractwo Najświętszego Sakramentu (Bożego Ciała). Zgodę na jego istnienie wydał ówczesny papież Leon X, a papież Klemens X pod koniec XVII wieku obdarzył je specjalnymi odpustami. Członkowie bractwa uczestniczyli co czwartek we Mszy świętej i procesji teoforycznej. W zaprowadzonej w 1728 roku księdze brackiej wpisywano chronologicznie wszystkich członków. Bractwo to odegrało ważną rolę w czasach reformacji i reformy kościelnej, kiedy to zwolennicy protestantyzmu odrzucali realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, wzbudzając niepokój wśród katolickich społeczności. Z pewnością efektem działalności bractwa była uchwalona w 1587 roku przez rajców miasta Gliwice deklaracja, w której – za powszechną aprobatą mieszkańców – zezwalano na osiedlanie się w mieście wyłącznie katolikom, sami zaś mieszkańcy zobowiązywali się wysyłać swoje dzieci na naukę wyłącznie do szkół katolickich.

Aż 3 bractwa istniały przy opactwie cysterskim w Rudach. Były to bractwa: św. Barbary, św. Józefa i Matki Bożej Pocieszenia, zwane także Bractwem Różańca Świętego. Filia tego ostatniego bractwa istniała także w prowadzonej przez cystersów parafii w Szywałdzie (dzisiejszy Bojków). Liczba przynależących do bractw była imponująca. Przez 50 lat swojej działalności do rudzkiego Bractwa św. Barbary wpisało się ponad 11 tysięcy członków (dane za lata 1739-1789). Bractwo św. Józefa przy klasztorze cystersów w Jemielnicy liczyło w 1775 roku (to jest w setną rocznicę swojego istnienia) ponad 42 tysiące członków pochodzących z ponad 830 miejscowości.

Konfraternie pomagały wiernym w dążeniu do jasno obranych celów i ukazywały siłę Chrystusowego orędzia bycia braćmi i siostrami we wspólnocie. To one przyczyniły się do rozwoju pobożności eucharystycznej i kultu maryjnego na Śląsku. Po cofnięciu zakazów z 1810 roku w wielu parafiach reaktywowano bractwa, które przetrwały do końca lat czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy to władza komunistyczna raz jeszcze zdelegalizowała wszelkie organizacje i związki religijne.

Dla stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijania różnych jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji bp Jan Wieczorek erygował 30 listopada 2008 roku Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej. Bractwo jest zrzeszeniem wszystkich wiernych, którzy w swoim życiu pragną szerzyć kult Jezusa Eucharystycznego. Pragnie ono nawiązać do wielowiekowej tradycji ożywionego życia wspólnotowego w naszych parafiach. Tak często w naszych wspólnotach istnieją osoby, które przychodząc na Eucharystię do parafialnego kościoła zatrzymują się na krótką adorację, aby osobiście powierzyć się Chrystusowi oraz swoją miłością wynagrodzić oziębłość i grzechy innych ludzi. Często jesteście nimi Wy, którzy od wielu lat troszczycie się w swoich parafiach o adoracje, nabożeństwa i procesje eucharystyczne, którzy indywidualnie adorujecie Chrystusa w tabernakulum przed lub po Eucharystii albo też udajecie się na modlitwę do świątyni w ciągu dnia. Bractwo, którego głównym miejscem działalności jest parafia, pragnie ożywić kult eucharystyczny w lokalnych wspólnotach poprzez prowadzone wspólnotowe adoracje, dyżury w kościołach w celu udostępnienia ich wiernym, także w ciągu dnia oraz uświetnienie modlitwą i śpiewem procesji eucharystycznych. Do szczególnie polecanych inicjatyw należą: uczestnictwo w nabożeństwach w pierwsze czwartki miesiąca oraz aktywna pomoc duszpasterzem w organizowaniu adoracji i procesji eucharystycznych w ciągu roku liturgicznego. Członkowie Bractwa uczestniczą także w życiu diecezji gliwickiej. To wam pasterze diecezji polecają troskę nabożnego i czynnego uczestnictwa w uroczystościach diecezjalnych, mężczyznom zaś powierzają troskę nad ich zabezpieczeniem i pełnieniem funkcji straży honorowej w czasie ich przebiegu. Wszelkie inne zadania, prawa i obowiązki członka Bractwa zamieszczone zostały w statucie zatwierdzonym przez ks. biskupa Jana Wieczorka w dniu jego ponownego erygowania.

Pragniemy związać się z sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej, gdzie mieści się siedziba Bractwa, a także z Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Tam też pragniemy pielgrzymować na doroczne uroczystości odpustowe. W ciągu roku dwukrotnie będziemy się gromadzić na organizowanych dniach skupienia i szkoleniach, które mają formować nasze dusze i umysły w jeszcze żywszym życiu Eucharystią. Pragniemy wspólnie z Eucharystii – która jest źródłem i szczytem naszego uświęcenia – czerpać potrzebne siły i łaski w naszej wspólnej drodze do nieba, a naszą wspólną modlitwą pragniemy jak św. Andrzej Apostoł przyprowadzać siostry i braci do Chrystusa.

ks. Piotr Górecki – kapelan Bractwa

Słowo wstępne

Sługa Boży Jan Paweł II w 2003 roku wydał encyklikę o Eucharystii w życiu Kościoła (Ecclesia de Eucharystia), zaś w rok później w liście apostolskim Zostań z nami Panie (Mane nobiscum Domine) ogłosił rok Eucharystii, który trwał od października roku 2004 do października 2005 roku.

Po zakończeniu roku Eucharystii zrodziła się myśl, by w nawiązaniu do zachęty Ojca św. umocnić błogosławione owoce tego roku i poświęcić więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą św. (por. Mane nobiscum, nr 29).

W latach 1517-1810 przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach działało Bractwo Najświętszego Sakramentu. W nurcie tej tradycji odpowiadamy na życzenie Św. Jana Pawła II a także papieża Benedykta XVI i reaktywujemy to Bractwo.

         W czasach kiedy większość kościołów jest zamykana z powodu różnego rodzaju złodziei i wandali rodzi się konieczność ochrony „Sacrum” – największego  skarbu Kościoła jakim jest Eucharystia.

Członkowie bractwa w sposób szczególny mają rozwijać kult Najświętszego Sakramentu i dawać świadectwo obecności Boga w świecie. Chrystus bowiem jest w centrum nie tylko dziejów Kościoła, ale również  historii ludzkości (por. Kol 1, 15-20). „W Nim w Słowie, które stało się ciałem, zostaje objawiona nie tylko tajemnica Boga, ale też sama tajemnica człowieka. W Nim człowiek znajduje odkupienie i pełnię” (Mane nobiscum, nr 6).

Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przerasta nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze. Jest fundamentem życia Kościoła, jednoczy wierzących z Jezusem Chrystusem, jak również jednoczy ludzi między sobą. „Eucharystia jest programem solidarności dla całej ludzkości” (Mane nobiscum, nr 27), angażuje ludzi w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Kościołowi zależy na tym, żeby jak najwięcej wiernych miało możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby w kościołach gdzie trwa całodzienna adoracja czuli się bezpiecznie. Dlatego członkowie bractwa powinni otoczyć te świątynie szczególną opieką.

Prosimy kapłanów, przede wszystkim proboszczów, aby taką służbę zorganizowali i nie zamykali kościołów przed wiernymi pragnącymi się modlić.

Niech będzie nam wzorem Najświętsza Maryja Panna – „Niewiasta Eucharystii”, której opiece powierzamy erygowane Bractwo Najświętszego Sakramentu, a św. Jacek czciciel Eucharystii a zarazem patron Metropolii Górnośląskiej niech wstawia się za nami.

+ Jan Wieczorek
Biskup gliwicki
+ Gerard Kusz

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia 2008 r.

Dekret powołujący Bractwo Najświętszego Sakramentu 
Diecezji Gliwickiej

DSCN2500Mając na uwadze konieczność stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijanie różnych jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji, działając zgodnie z kanonem 312 §1 3˚ KPK, powołuję niniejszym Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej.

Cele, naturę i strukturę organizacyjną Bractwa, po myśli kanonu 304 KPK, określa Statut zatwierdzony przeze mnie w dniu erygowania Bractwa, to jest w dniu 30 listopada 2008 roku.

+ Jan Wieczorek
Biskup gliwicki

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.

Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Wstęp

1. Kościół żyje dzięki Eucharystii (…)”. W niej (…) „łączy się w pełni z Chrystusem i Jego Ofiarą utożsamiając się z duchem Maryi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 1, 58). Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 20).

2. Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej (nazywane dalej Bractwem) jest zrzeszeniem wiernych świeckich, którzy pragną propagować cześć Najświętszego Sakramentu. Dla skutecznego wypełniania zadań tego zrzeszenia do Bractwa należą także osoby duchowne, którzy jako Asystenci Parafialni czuwają nad realizacją i wykonywaniem jego zadań zgodnych z nauką Kościoła katolickiego. „Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej” zostało reaktywowane do życia przez Biskupa Gliwickiego. Nawiązuje ono swoją historią do istniejącego przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach Bractwa Najświętszego Sakramentu działającego w latach 1517-1810. Patronami Bractwa są: Pani Pokorna Matka Boża Rudzka i św. Jacek Odrowąż, patron Metropolii Górnośląskiej.

3. Bractwo posiada Asystenta Generalnego (zwanego także Promotorem Bractwa), którym jest kapłan mianowany przez Biskupa Gliwickiego. Bractwo posiada odznakę i wydaje legitymację członka Bractwa według wzoru zatwierdzonego przez Biskupa Gliwickiego.

Rozdział I: Struktura Bractwa

4. Siedzibą Bractwa jest sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.

5. Bractwo posiada dwustopniową strukturę: centralną i parafialną. Na każdym poziomie posiada ono Zarząd, do którego wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. W przypadku większej ilości członków skład Zarządu można poszerzyć o Zastępcę Przewodniczącego i Członków Zarządu.

6. Zarząd Bractwa na każdym poziomie wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Członków Bractwa, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Gliwickiego. Sposób przeprowadzenia wyborów określa Biskup Diecezjalny.

7. Na każdym poziomie Bractwo posiada Asystenta kościelnego, którymi są: dla Bractwa w parafii Proboszcz, a dla Bractwa w diecezji kapłan wyznaczony przez Biskupa Gliwickiego.

8. Bractwo dla prowadzenia działalności statutowej może gromadzić środki finansowe, których rozliczenia należy dokonywać zgodnie z prawem diecezjalnym.

9. Podczas każdej pięcioletniej kadencji Zarządu delegat Biskupa Gliwickiego lub Biskup Gliwicki osobiście przeprowadza wizytację Bractwa na każdym z poziomów.

Rozdział II: Cele bractwa i sposoby ich realizacji

10. Celem podstawowym Bractwa jest propagowanie czci Najświętszego Sakramentu.

11. Szczegółowymi zadaniami Bractwa są:

a) Systematyczna troska o rozwój osobistego życia eucharystycznego poprzez pogłębienie życia modlitwy, studium nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki eucharystycznej oraz pobożność adoracyjna;

b) Podejmowanie służby w kościele parafialnym na rzecz szerszego dostępu wiernych do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym; objęcie stałymi dyżurami kościołów, w których odbywa się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu;

c) Osobiste zaangażowanie podczas adoracji w czasie Świętego Triduum Paschalnego i innych adoracji eucharystycznych przewidzianych kalendarzem liturgicznym w parafiach;

d) Podejmowanie zadań związanych z zabezpieczeniem porządku podczas uroczystości religijnych ogólno diecezjalnych oraz parafialnych;

e) W Bractwie zostaje zachowana zasada, na mocy której mężczyźni uczestniczą jako Straż Porządkowa w zabezpieczeniu uroczystości diecezjalnych.

12. Bractwo realizuje swoje cele poprzez:

a) Włączenie się w nurt życia eucharystycznego na terenie parafii i diecezji;

b) Diecezjalne dni skupienia odbywające się dwa razy w roku w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach;

c) Pielgrzymkę bractwa do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w uroczystość odpustową Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz do sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim również na uroczystość odpustową.

Rozdział III: Członkostwo w Bractwie

13. Członkiem Bractwa może być każda osoba wyznania rzymskokatolickiego, która ukończyła 18 rok życia, cieszy się dobrą opinią zarówno swojego Księdza Proboszcza, jak też swojej lokalnej wspólnoty parafialnej i odznacza się dobrą kondycją duchową i moralną pozwalającą na podjęcie zadań Bractwa.

           14. Członkiem Bractwa może się stać ten kandydat, który po odbyciu okresu próbnego trwającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Proboszcza i złożeniu prośby o przyjęcie, zostaje wpisany do „Księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej”. Znakiem przynależności do Bractwa jest otrzymanie legitymacji oraz odznaki Bractwa.

           15. Członkowie Bractwa powinni otoczyć stosowną opieką chorych i biednych członków Bractwa.

            16. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek:

a) Śmierci;

b) Wystąpienia z pisemnym podaniem zainteresowanego członka Bractwa z prośbą o wykreślenie go z „Księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej”;

c) Zaniechania lub regularnego zaniedbywania obowiązków członka Bractwa;

d) Przyjęcia stylu życia będącego w sprzeczności z podstawowymi zasadami wiary i moralności katolickiej.

Rozdział IV: Zmiany Statutu i rozwiązanie Bractwa

17. Wszelkie zmiany w statucie Bractwa, jak też decyzja o rozwiązaniu Bractwa należą do kompetencji Biskupa Gliwickiego.

+ Jan Wieczorek
Biskup gliwicki

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.